Vision Bakgrund Kunskap Lärande Återställ

Var och låt vara. Bli och låt bli.
 • Varje människa har sin livsvärld, sina uppfattningar och sin identitet.
 • Alla har rätt till respekt och acceptans och tolerans för det.
 • Du har rätt att påverka andra och du bör vara öppen för att låta dig påverkas av andra.
 • Kontroll, styrning, manipulation och tvång är inte bra former för påverkan.
 • Utan variation finns ingenting - både sol och regn är nödvändiga. Utan hunger - ingen mättnad.
 • Flera saker kan vara rätt och bra samtidigt, även om de är olika.

Bakgrund

Om vi lever i en dynamiskt föränderlig värld så behöver du tillägna dig mer än etablerad kunskap och färdiga förhållningssätt.

Du behöver även förbereda dig för att handskas med nya, nu okända situationer.

                  Vi utvecklar pedagogiken för det.

Kunskap

En viktig form av kunskap är att kunna, samtidigt, urskilja flera kritiska aspekter på, och mönster i, nya situationer.

Detta är för att du ska se mening och innebörd i det nya. Därefter kan du förhålla dig till det och agera på ett mer ändamålsenligt sätt.

IKT-Pedagogen handskas med kunskap på ett medvetet sätt och med ett öppet sinnelag.

                         Vad är kunskap för dig?

  Lärande
 • Att du lär dig innebär att du utvecklar och fördjupar din uppfattning om någonting.
 • Lärande innebär att du minns och att du förstår det nya bättre.
 • Lärande innebär att du kan tillämpa dina nyvunna kunskaper för att lösa problem, även i nya, nu okända situationer .
 • Lärande kräver din nyfikenhet, delaktighet och vilja.
 • Variation är en av lärandets mödrar.
          Vad har du själv för uppfattning av vad lärande är?